Jak se jezdí do Lidic?
 
     Nechodím do starých Lidic každý den. Nemám psa, ani nepouštím letadýlka, ani nevlastním čtyřkolku ani terénní motocykl, abych mohl vyzkoušet, jak se jezdí příjemně upraveným travnatým svahem nahoru a dolů. Jen dojdu na hřbitov a moc se nerozhlížím, abych neviděl co vídám a jaktěživ jsem nevídal a dnes nevidím rád, protože je to tristní pocit. 

    Toto prapodivné dění začíná většinou u Radostů na zahrádce a pokračuje kolem Nejedlých, prostředkem Příhodovic stavení, Műllerovou a Spalovou zahrádkou, podél domů Kubíkova a kde bydlela Kovařovských rodina. Dále přes řeznictví strejdy Štěpána, mezi domy Kopáčkových (paní Kopáčková bydlela ještě dlouhá léta po válce vedle nás v nových Lidicích) a Moravcových a dále, stále výše jižním svahem Pietního území Lidic až na rovinku, kde stával v řadě poslední, dům posledního starosty Františka Hejmy. Téměř dvacet parcel domů a zahrad leží na dnešní "tréninkové cestě Lidice-jih".
    Samozřejmě že se jedná dnes o neexistující objekty, nacismem pohřbené právě v těchto místech.

    Nevím, kdo tam jezdí trénovat a provozovat svoje koníčky, ale neměl by. Konečně lidé jsou všelijací a nedá se tomu zabránit, pokud se ovšem nechce. Nedá se zabránit ničemu nezákonnému, pokud se zákon nebude vymáhat a hlavně, pokud se k celé situaci nepostaví patřiční činitelé zodpovědně.

    Nevymáhání zákonné normy platné pro pietní území je zřejmě zaviněno nezájmem, nebo nedostatečným zájmem o kus země, na které dříve žili a hospodařili naši předkové a příbuzní. Zdůrazňuji naši předkové.
Jediný viditelný zájem je sekání trávy svahu a hřbitova, aby vypadal i tento "zapomenutý kousek země", jako ostatní části bývalé obce.

    Koho jiného by mělo zajímat, že po hřbitově, kde každý metr byl dříve obydlen se dnes dějí takové nesrovnalosti, než právě nás pozůstalé, kterým by měl být tento prostor posvátný. Přiznávám se, že mohu jen psát nepříjemné zprávy, což mne staví do role ortodoxního stěžovatele, ale co naplat i zde bydleli moji příbuzní. Strejda Josef se svou početnou rodinou. Pět Horáků bylo zastřeleno v Kobylisích.  

    A tak se mě to všechno, co se na místě jejich původního bydliště děje, bytostně dotýká. Děje se a svou nekalosti hraničí se zákonem.  Nejsem sám pozůstalý, jehož příbuzní měli v  těchto místech svoje usedlosti. Je nás více než dost žijících  v Lidicích i mimo ně, kteří by se o to mohli a měli zajímat. Nebudu vyjmenovávat, koho všeho se to týká, to ať si každý přebere sám za svoji rodinu. 

    Ve větší angažovanosti v tomto ohledu by členové našeho Občanské sdružení Lidice viděli zájem o udržení tradic, které nám naši předkové zanechali.
       
    Maminka v jedné své výpovědi naráží na pocit bezmocnosti, jaký je to strašný pocit pro člověka, když proti zlu nemůže vůbec nic dělat. S tím co se děje zde, nemá její beznaděj nic společného. My s tím dělat něco můžeme, každý po svém. Nežijeme v beznaději. Někdo píše do obecního zpravodaje, jak je vše zalité sluncem a já vidím, že není!

    Ptám se tedy čí vinou to na Lidické pláni není v pořádku? Je to nezájem, nebo neschopností a hlavně koho nezájem nebo koho neschopnost?

    Zamezí se vůbec někdy excesům? Cedule upozorňující, návštěvníky, že se nacházejí na Pietním území starých Lidic, zřejmě nestačí, protože ti co tam excelují na terénních strojích, nebo vůbec se nechovají jak se sluší a patří buď neumějí číst, nebo nepatří do slušné společnosti a navíc jejich pohyb nikdo nekontroluje.

    Navíc se čas od času cedule ztratí, tedy je poškozeno zařízení Pietního území, na což zákon pamatuje. 
 

    "No přeci nebudeme hlídat 24 hodin Pietní území!"
    I tento výrok nejmenovaného občana se mi rovněž donesl. Samozřejmě, že s ním nesouhlasím, naopak jej zavrhuji, neboť očekávám, že by našinec měl mít v sobě víc úcty k místům, která by pro něj měla být svatá.

    Hlídat se to asi nebude, když chybí už prvotní zájem od místních, přestože by to bylo nanejvýš potřebné, protože etické.

    Pro ty, kterým to není jasné podotýkám, že vybrané pokuty by brzo zamezily chování nevychovaných. Chce to jen kontrolovat vyhláškou stanovené podmínky, které lze následně vymahat a podle práva pokutovat. Jediná kamera sledující onen kousek území upozorní ještě v pracovní době obsluhu v muzeu na nezákonný pohyb po Pietním území, ale to by musela snímat inkriminovanou část pietního území.

    V těsné blízkosti parkoviště je minimálně pět videokamer na dvou sloupech vzdálených od sebe cca 20m. Na jednom sloupu jsou dvě a na druhém tři. Jedna z dvojice sleduje alej s osvětlením, druhá hlavní stožár opatřený třemi přístroji.
Tyto pak sedují chodník vlevo od parkoviště, vpravo k tribuně a třetí přímo jednotlivá stání nakreslená na dláždění.
Jsou zde kamery opravdu využité, když si uvědomíme, že celé parkoviště s pár desítkami stání hlídá přes den placená obsluha a v noci je parkoviště uzavřeno závorou a tedy se zde zřejmě nehlídá vůbec?

    Ale to by se muselo chtít udělat pro zabezpečení Pietního území obdobné hlášení ilegálního pohybu.

    Aby se ale časem "někomu" chtělo, je nezbytné o tom veřejně psát, když ten "někdo" dostává plat potažmo z našich daní pro zabezpečení dělá málo.


Nejčerstvější zprávy pod čarou od místního pozorovatele:
 

- (26.4.) včera, ještě v půl osmé, tam byli 4 lidi s dvěma motorkama, no a přes den se tam vystřídalo asi 8 aut. Možná, že by se tam vyplatil někdo,  kdo by se přijíždějících ptal, proč tam jezdí, když tam je ta cedule a co jim říká.

- (25.4.) Vedle stezky pro cyklisty pod lesíkem je upravený  záhon. Na záhonu je narašená, nově vysetá tráva.  Od závory blokující vjezd dvoustopých vozidel, vpravo si však již nějaký motorista  na cyklostezku si neukázněný motorista našel souběžnou cestu,  aby se dostal asi po 100 metrech na cyklostezku dostal.  Nejsou to stopy od traktoru, ale od terénního vozidla. Dá se projet i s osobním autem, když je sucho.  Dnes nad hřbitovem dvě auta.

- dnes (24.4) se v jednu chvíli sjelo 5 aut nad hřbitovem, psi tam lítaj, letadélka taky, za chvíli se tam budou sjíždět regulérně.
 

- (14. 4.) dnes se v jednu chvíli sjelo 5 aut nad hřbitovem, psi tam lítaj, letadélka taky, za chvíli se tam budou sjíždět regulérně.

- (13. 4.) přes den se objevilo na návrší kolem deseti aut, je to méně, než v neděli.zákon 122/2004 Sb. O válečných hrobech a pietních místech
§2 odst. 2) Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

§2 odst. 4) Péčí o válečné hroby se rozumí zabezpečování úpravy, ochrany ...

§2 odst. 5) Údržbou a úpravou válečného hrobu se rozumí označení válečného hrobu ...

§5 odst. 1b)  Fyzická osoba se dopustí přestupku a právnická osoba ... se dopustí správního deliktu tím, že
 nezabezpečí úpravu válečného hrobu, ač je k tomu podle tohoto zákona povinna ...

    Podle jmenovaného zákona tedy žádáme aby bylo pietní území dostatečně vyznačeno, aby nikdo nemohl být na pochybách, že se na pietním území nenachází.

    Pietní území dodnes není označeno ani z jedné strany vozovky od Makotřas ani od Hřebče. Zde umístěná dopravní značka je nezbytná, aby se přijíždějící nemohli nadále vymlouvat, že nevědí kde se nacházejí. Osazení polní cesty značkou zákazu vjezdu jen vizuálně potvrdí eventuelní nezákonný pohyb mimo vozovku, který se bude moci následně pokutovat.

    O tom jaká by zde měla být dopravní značka jistě dobře rozhodnou odborníci. Jako příklad by mohla posloužit vševysvětlující, všeobecně známá cedule Chráněná krajinná oblast, za níž je pohyb vozidel omezen pouze na značené vozovky, tedy se nesmí jezdit kamkoliv mimo tyto oficiální cesty bez povolení.Články související:
Jen co vytáhnu paty z domu...
Je tomu rok.         


Pro Zpravodaj  26.4.2009 připravil Antonín Nešpor.   foto autor