Je tomu rok, co nám to není jedno, ale co naplat?

    Před rokem proběhla médii zpráva o porušování piety míst, která by si zasloužila více pozornosti nejen veřejnosti, ale i správců oněch pietních míst. Loňský článek se jmenoval Porno na Vítkově. Tato událost upozornila na nepřípustný stav věcí.
 
    Jak vidno asi nemá velký účinek se o těchto nešvarech zmiňovat, nicméně naše Občanské sdružení Lidice si vytýčilo jako svůj hlavní a nelehký úkol:

"Dbát na dodržování piety a nést poselství,
které tragédie v roce 1942 započala."
 

    Jelikož nespravujeme pietní území starých Lidic (k tomu byla zřízena Ministerstvem kultury ČR organizace Památník Lidice),  nemáme ani zákonnou možnost zabránit takovému porušování piety na Pietním území v Lidicích. Jsou tu týden co týden víkendové "akce" pořádané na území pohřbených domů a zahrad v katastru obce Lidic, na pietním území spravovaným Památníkem Lidice.
 
    Jedinou možnost, kterou má naše sdružení je pranýřovat takové chování jednotlivců a skupin našich obyvatel (našich - míněno občanů ČR) a upozorňovat na tento dlouhodobě neudržitelný stav, širší veřejnost a navrhovat řešení.
    Kdo nese zodpovědnost za nepotrestaný, znovu a znovu se opakující šlendrián? Myslivecké sdružení "Orel Lidice"?,
Občanské sdružení Lidice?, nebo Obecní zastupitelstvo?
    Kdepak, zodpovědnost nese vždy správce. Ten má dbát a zajistit aby se takové věci neděly.
Komu jinému by měl být svěřen tento pietní prostor do správy, než organizaci, která pro to byla státem zřízena a která dostala do vínku heslo:
 

 Posláním Památníku Lidice je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení jejích občanů, kteří se dne 10. června 1942 stali obětí nacistického násilí, a zachování jména obce Lidice jako celosvětového symbolu obětí  válečných zločinů.
 

    Sebevznešenější proklamace jsou liché, jestliže každou sobotu a neděli, ale i v týdnu se na jižním svahu pietního území vedle hřbitova beztrestně pořádají projížďky terénních čtyřkolek, v létě pak pikniky všelikerého rázu s následným nepořádkem svědčícím o primitivnosti účastníků. Z téhož důvodu je nelze nazvat návštěvníky, ti se chovají jinak, než vandalové.
    Na tento stav jsme reagovali již vloni článkem Ohňostroj na Pietním území.

    Pro zajímavost jsme se zeptali jednoho řidiče, proč tam jezdí, když je to území pietní, jak u silnice pod hřbitovem uvádějí dvě tabule, po každé straně jedna.

    Odpověď nás opravdu překvapila: "Žádný zákaz vjezdu tu není a tak sem budu jezdit dokud tu zákaz nebude!"
Jak prosté vysvětlení od člověka, který sice číst umí, ale jinak je omezen pouze na svoje potřeby. Ač mu nevadí, že je na pohřebišti domů zahrad stromů, kde žili dříve lidé, jejichž životy vyhasly rukou nacistických vrahů, nechtíc nabízí svou odpovědi logické řešení.
    Sice jezdí tam kde byldeli Hejmovi, Pitínovi, Vokounovi, Pekovi, Šantorovi, Kafkovi a další dřívější majitelé těch zahrad a pozemků, to si onen primitiv vůbec neuědomuje a přesto že je upozorněn, je mu to jedno.
    Ale jezdit by přestal, kdyby tam byl zákaz vjezdu. Za pokus by to stálo dát tam dopravní značku zákaz vjezdu a požádat polidcii o kontrolu.

    Nám to jedno není, že tam ta značka ani po roce není a policie že to nekontroluje i když je takové vandalské chování, na pietním území nezákonné.

    Bývalý pan starosta, Václav Zelenka si jednou povzdechl (při příležitosti hanebné internetové reklamní kampaně, která neblaze "proslavila" ředitele PL, za kterou navíc převzal ocenění  jenž je dodnes umístěno na oficiálních stránkách Památníku Lidice), že:

"Kdyby byly naživu ženy z Lidic, které zde přišly o sedm i více příbuzných, pak by ... "
atd. - nemá cenu se rozšiřovat, co tenkrát pan starosta dodal a co tím myslel, ale tato jeho věta by se dnes hodila a vůbec by se hodilo, kdyby někdo dal na naše dlouhodobé nářky. Všichni, ti, kteří mohou zajistit nápravu a doposud to neudělali jsou živi z našich daní a tedy máme právo my všichni vyžadovat pořádek.
 

    Na Pietním území Lidic se dějí věci nepřiměřené jeho poslání, a tedy dle našeho názoru nezákonné.  Pietní území bylo ustanoveno při jeho vzniku, krátce po válce, jako prostor kde je třeba se chovat pietně bez ohledu na to, jak je rozsáhlé.

    Žádáme opakovaně, aby se této situaci více věnovalo Obecní zastupitelstvo, když Památník Lidice od loňska nezvládl zabezpečit aby se pieta neporušovala. Žádáme jen co je v našem společném zájmu.
    Aby se konečně prosadilo umístění patřičných zákazových značek Policii ČR s následnou kontrolou a Ministerstvo klutury ČR, jako zřizovatele Památníku Lidice, žádáme, aby se porušováním piety rovněž zabývalo a jen tiše nepřihlíželo, jak se vandalové prohánějí křížem krážem, nahoru i dolů po pietním území starých Lidic.  Aby se zajistilo kamerové sledování toho prostoru, třeba i s nočním viděním.  Před časem přišel PL, (Ministerstvo kultury) s nápadem postavit v Lidicích ekumenický kostel v blízkosti glorietu za 50 milionů korun. Byla by to jistě velká investice, ale s nápadem, za pár desítek tisíc, který by  omezil, ne-li vůbec ukončil vandalské chování na pietním území, s tím asi nikdo nepřišel.  
    Takže díky nedostatečnému zabezpečení jižního svahu pietního území se stále setkáváme s porušováním piety!  

"Kdyby byly naživu ženy z Lidic, které zde přišly o sedm i více příbuzných, pak by ... !"

 
    Naši předkové by to nedovolili, snažme se o totéž!
 

    Pokud Vám to také vadí, milí čtenáři, pak se připojte a žádejte od patřičných institucí totéž, co žádá už dlouho Občanské sdružení Lidice.Mezi čarami:

    Na dotazy zasvěceným jak se dívají na to co se pravidelně děje na pietním území jsem dostal jen samé nepřívětivé odpovědi z nichž vybírám:

-    "Už nemám co dodávat.  Dřív jsem viděl, že je tam pár aut a štvalo mě to. Teď je to podobné.  Je to pořád dokola a nikdo tomu nebrání! Dřív to takové nebylo."

-    "Jezdí tam ty teréňáky i motorky, každej tejden, ale kdo jim to povolil toho bych hnal."

-    "Nebaví mě to, když vidím, bílého furgona, jak znovu umísťuje ukradenou tabuli o Pietním území na jižní stráň a nad ním o sto metrů výš parkují vedle sebe čtyři osobáky. Stalo se minulou sobotu. Jen mě zajímá, jak dlouho tam cedule vydrží. Pokud se nemýlím, tak už byla ukradena 3x. To stojí peníze. Nikdo se nezamyslí, jak ji připevnit nebo uhlídat (kamerou), aby se tak nestávalo.
 

    Aby hodnocení situace nevyznívalo tak jednoznačně neúspěšně pro naše sdružení, chtělibychom připomenout, že jsme osvětou na dané téma  již zabezpečili zákaz dalšího pořádání kulturních akcí na Pietním územi starých Lidic mezi než patřily například adventní koncert u společného hrobu lidických mužů, či  v rámci "Lidických zimních večerů" avizovaný adventní koncert na pietním území u Památníku dětských obětí války.
    Takové nepietní akce, i když  na první pohled kulturní, na Pietní území nepatří! Jsme rádi, že ač všeobecně proklamovány se takové akce přestaly na pietním území uskutečňovat.
    OSL se v diskusi k dané tématice přihlásilo před rokem v článku ”Pitní, či Pietní území, cvičiště psů nebo autodrom?”.
    Jak to vypadá, tento bod našeho programu na vymýcení nešvarů z Pietního území bude ještě nějakou dobu živý.

 


Pro Zpravodaj  22.3.2009 připravil Antonín Nešpor.   foto archiv
Součástí programu OSL je i statut