O čem svědčí "hlasování o pietě"? 
 
    Protože existují pietních místa, která byla zřízena státem z důvodů ať již jakýchkoliv, je na nich zákonitě vyžadováno především dodržování piety a tedy je nezbytné v takových místech dbát přinejmenším na slušnost, tradice a všeobecně uznávaná pravidla, patřící všude na světě k takovým místům.

    Muzeum s glorietem a přilehlým nádvořím v Lidicích bylo vystavěno pro potřeby pietního uchování vzpomínky na tragedii Lidic. Již druhým rokem slouží nádvoří před muzeem a přilehlé prostory o výročí také k pořádání koncertů dětských pěveckých souborů ze všech krajů ČR. Vystoupí zde v průběhu několika hodin přes tisíc mladých pěvců a pěvkyň, aby ....
 
    A teď mne nic nenapadá.
    Nevím co napsat, neumím si zdůvodnit proč se tam musí při výročí zpívat?
    Proč takové matiné?

    Proč a jakým právem je lidická pláň v době konání tryzny zahlcena zpěvem, byť dětským, který ale není ani o pietě toho místa, ani o času tryzny.

    Den tryzny je odjakživa dnem smutku a trvá i po skončení pietního aktu.  Tato tradice trvající 64 let byla striktně dodržována předchozími generacemi Lidických žen a kdo říká něco jiného, nebo se snaží nabídnout alternativní přístup k pietě toho dne a toho místa, ten se minimálně mýlí.

    Nikdo nikdy před výročím roku 2007 neuskutečnil takový projekt, aby vzpomínku na zavražděné muže a vypálenou vesnici zakončil "maratónem" zpěvu trvajícím několik hodin a začínajícím v čase, kdy se (obrazně řečeno) na zahradě Horákova statku ještě střílelo a Lidice hořely.
 
    Nesouhlasím s tím a protestuji proti takové režii dne smutku jménem mým i mých příbuzných.

Antonín Nešpor
 
 


 
    Na druhou stranu chápu, že zpěv pro Lidice a hlavně v Lidicích je samozřejmě akce mající zřejmý význam pro mladou generaci. Stejně jako běžecké, cyklistické, či jiné závody připomínající ve svých názvech Lidice, které jsou směřovány k výročí Lidic, ale konané mimo výročí, aby den tryzny za Lidice, nebyl narušen čímkoliv nepatřičným.

    Opět zdůrazňuji, že mezi pietou a kulturou je veliký rozdíl a patřiční činitelé, by si to měli už konečně uvědomit.

   Není možné k tomuto účelu využívat jiný prostor, když už se "musí" koncertovat v den výročí? Zpívat by se mohlo třeba v galerijní zahradě?
   Zpěv na nádvoří u muzea, slyšitelný po celé Lidické pláni po dobu několika hodin, zřejmě vadí v obci málokomu, což mimo jiné také dokládá mezivýsledek ankety uvedené na webu obce.
 
    Koncerty dětských sborů v den konání pietního aktu v Lidicích ANO či NE ?

    Ano, je to paralela mezi smutnou historií a současností ... ******* 66%
    ANO, ale ne v den smutného výročí... ** 18.9%
    NE, na území Památníku Lidice se to nehodí... ** 15.1% 
    Zveřejněný mezivýsledek ankety nepřímo ukazuje několik nedostatků.
    Hlasujícímu je nabízeno rozhodnout o pietě, tedy ten, kdo anketu zveřejnil neví, že o pietě hlasovat nelze. Jediné, o čem může jedině zákonodárný orgán rozhodnout, je schválení, či zamítnutí návrhu na zřízení Pietního území, tedy přiznání statutu.
    Pieta je vzpomínka bez ohledu na počet hlasů, takže zveřejněním této ankety připouští její navrhovatel jistou míru vlastní neznalosti, možná nekulturnosti, kterou apriori předpokládá i u ostatních čtenářů.
 
    Anketa v tomto smyslu postrádá soudnost a nebere vůbec zřetel na tradice v obci do určité doby zachovávané. Je tím ve své podstatě neetická, neboť lze jen těžko připustit, že by již nežijící ženy měnily svá rozhodnutí.
    V tom vidím hlavní neodstatky ankety.
 

Pro zpravodaj 22. června 2008  připravil Antonín Nešpor
Kam až doléhal zpěv 10. června 2007 můžete posoudit v závěru videa zveřejněného nezávislým pozorovatelem http://www.youtube.com/watch?v=QoXtP4sRE7M
Statut pietního území najdete zde
Článek související zde