Když ještě nestála Oáza.

    Tato kniha obsahuje 200 číslovaných stran a byla zařazena do používání den 1. srpna 1928. Následuje razítko Zemského vojenského velitelství v Praze, Stavební velistelství, podpisy připojeny.
    Kniha je navíc opatřena neporušenou vnitřní pečetí.
    Myslím, že by si leckterý sběratel mnul ruce nad tímto skvostem, protože se jedná o originální stavební protokol (po dnešním stavební deník), stavby kasáren na Kladně.
    Proč ale ten obsáhlý úvod?
    Jen jsem nahlédl do knihy, kterou psal čas a ve které jsou zaneseny všechny stavební práce včetně firem, které je prováděly.  Patřilo to k tehdejším pořádkům.


   
    Byl jsem požádán o přehledné osvětlení, jak se vlastně naše Oáza stavěla. Nebude to nic světaborného, nejsem stavař, ale pokusím se poskytnout alespoň nástin časového průběhu stavby.

    Takový obdobný stavební deník, kterým jsem uvedl tento článek, bych potřeboval ze všeho nejvíce, alespoň k nahlédnutí. Když jsem se po něm ale začal pídit, tak jsem zjistil, že to byla hned první položka, která se nenašla, když se po kolaudaci Oázy začaly objevovat různé nedostatky a bylo nutné vyhledat ony práce v deníku.

    To, že za vedení evidence stavebních prací zodpovídá a za uchování deníků rovněž, stanovená osoba je jasné a protože je tatáž osoba zapsána v deníku, jako zodpovědná, tak jsem se ani nedozvěděl, kdo takový deník připravil, natož, abych zvěděl, kdo jej protokolárně po ukončení stavby předal a komu. Doufejme, že se za nějakých osmdesát let najde a poslouží alespoň jako vítaná relikvie sběratelům dobových dokumentů, když už nemůže posloužit v současnosti.

    Za těchto okolností mohu jen konstatovat, že stavba Oázy byla zahájena před zimou 1997 a zdárně ukončena opět před zimou o rok později, jak lze dohledat v dobovém tisku.
    V říjnu 1998 se datuje její oficiální otevření, avšak protože to byla čerstvá stavba, bylo nezbytné jí nechat "vydýchat" - dozrát vnitřní omítky.  K vlastnímu zahájení provozu a k nastěhování prvních obyvatel, došlo až v únoru 1999. 


      Mám před sebou pár fotografií, které jsem získal pro vytvoření slideshow při pátém výročí otevření Oázy. Jsou pořizované v průběhu stavby z různých míst vznikající hrubé stavby.

    14.9.1997 Pohled od severu z chodníku přes pozemek u domu čp. 60 naznačuje, že na jižní straně ulice Josefa Stříbrného je travnatá plocha částečně v jižní části porostlá jehličnany. Ty smrky a borovice i modřín jsou tam dodnes, protože se jim stavba vyhnula.
    26.10.1997 pohled z vozovky ulice Josefa Stříbrného v místech, kde je dnes vstupní prostor. Na trávě před jehličnatým porostem je vztyčen baldachýn s občerstvením a v pravo od něj "praktikábl" pokryt bílým suknem a na něm černá deska základního kamene. V okolí jsou rozptýleny hloučky účastníků tohoto slavnostního aktu. Následují fotografie význačných osob u základního kamene. 
    Fotografie nedatována, ale náleží ještě do roku 1997, kdy se počaly hloubit základy stavby. Na obrázku je vidět vrtná souprava připravující základové patky. 
    Další nedatovaná fotografie. Již oplocené staveniště s připraveným bedněním pro betonování základových pásů.
    14.2.1998 Základové pásy vybetonovány a pokládá se odpadní potrubí.
    1.3.1998 Vybetonováno první podlaží  (tedy přízemí) a na stavbu jsou přiváženy palety s cihlami a jsou připraveny dva válcové ocelové zásobníky na maltovou směs.
    12.3.1998 Obrázek skýtá pohled zevnitř stavby. V západní části chodby jsou zazděny zárubně dveří dnešní knihovny, a pokojů č.12,13 a 14.
    19.3.1998 Odkrývání bednění stropního věnce nad západním křídlem.
    22.3.1998 Západní křídlo je zaklopeno v úrovni podlahy  druhého podlaží keramickými překlady. Renovován chodníček k Oáze mezi zahradami č.p. 59 a 60.  Žulové kostky původního dláždění byly zaměněny kaskádovitou zámkovou dlažbou. Uprostřed instalováno zábradlí.
    19.4.1998 Východní křídlo Oázy zaklopeno a vyhnáno zdivo centrální část na úroveň stropu druhého podlaží s bedněním vrcholového věnce.
    2.5.1998 Vyzdívání a záklopa interiéru prostoru druhého podlaží.
    3.6.1998 Dokončen věnec nad sálem
    11.7.1998 Pokládání krytiny na sedlové střechy křídel a sestavení střechy nad sálem, vnější omítky
    18.8.1998 Pokládání podlahového topení a instalace rozvodů vody a elektřiny
    11.9.1998 Instalace sanitárních zařízení, kuchyně a kopelny s masážní vanou, pokládá se dlažba.
    9.10.1998 Instalace kotlů a revize zařízení.
    26.11.2008 Oáza je zvenčí dostavěna a uklizeno po stavbě. Uvnitř se však pracuje na dokončení zábradlí a začíná se navážet nábytek.
    28.11.2008 Oficiální zahájení provozu.  Tak nějak v kostce proběhla stavba Oázy. 

Pokud chcete popisované fotografie vidět, spusťte si následující aplikaci Oaza3.exe nebo klikněte na obrázek makety Oázy.Pro Zpravodaj připravil 12.12.2007 Antonín Nešpor  reprofoto archiv autora